"మంచోడికి మంచేదో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చెడ్డోడికి చెప్పినా పట్టించుకోడు"

2. ఆల్‌గారిధమ్ ( ALGORITHM )


ఆల్‌గారిధమ్ (ALGORITHM):
ఒక కంప్యూటర్ పై సాధన చేయడానికి మనం జారీ చేసే ఆజ్ఞల సమితిని ఒక

సోపాన క్రమవిధానాన్ని సాంకేతికంగా "ఆల్‌గారిధమ్" అంటారు

(లేదా)


ఒక పనిని పూర్తి చేయడానికి కొన్ని సూచనలను ఒక క్రమ పధ్ధతిలొ

ఉపయోగించుకోనే విధానాన్ని "ఆల్‌గారిధమ్" అంటారు

ఆల్‌గారిధమ్ అనేది ఏ programing language కి అయిన Base వంటిది

ఆల్‌గారిధమ్(algorithm) ను కంప్యూటర్ అర్దం చేసుకొలేదు ఏందుకు అంటే ఆల్‌గారిధమ్

(algorithm) ను మనం మన సొంత బాషలో వ్రాసుకొవచ్చు

ఆల్‌గారిధమ్(algorithm) ను కంప్యూటర్ అర్దం చేసుకోవాలి అంటే దానిని మనం

కంప్యూటర్ అర్దం చేసుకునే విధంగా వ్రాయలి.

కంప్యూటర్ అర్దం చేసుకునే Languageని Programining language

(example:c,c++,java..)
అంటారు

Example:
ఒక Problem తీసుకుంటే దానికి ఆల్‌గారిధమ్ ఏలా వ్రాస్తారు ఇప్పుడు చూద్దాం

Problem1:
ఇచ్చిన రెండు Number ని add చేయడం (a=2 b=3 c=a+b) ?
solution:

తెలుగులో

step1: start చేయాలి

step2:మొదటి నంబరును తీసుకోవాలి(a=2)

step3:రెండవ నంబరును తీసుకోవాలి(b=3)

step4:తర్వాత రెండు nembersని add చేయాలి add=a+b

step5: ప్రింట్ చేయాలి print / display add

step6:తర్వాత end చేయాలి

IN ENGLISH


step1: start

step2: read first number(a=2)

step3: read second number(b=3)

step4: add above two number i.e add=a+b

step5: diplay / print add

step6: end

వివరణ:

మనం ఏద్తెన పనిని చేయాలి అంటే ముందు దానిని start చేయాలి.

అందుకే ప్తెన problem1 లో step1 అనేది start చేయడం.

తర్వాత steps అనేవి మనం Slove చేసే Problem మీద ఆధారపడి

ఉంటుంది.మనం ఏద్తెన పనిని start చేస్తే దానికి Ending కూడ ఉంటుంది .

అందుకే last step(step6)అనేది End చేయడం


problem 2:

ఇచ్చిన రెండు Numbers లో పెద్ద సంఖ్య కనుక్కోవడం a=2 b=3

(find the biggest number from the given two numbrs a=2 b=3)

solution:

తెలుగులో

step1: Start చేయాలి

step2: మొదటి నంబరు a=2 తీసుకోవాలి

step3: రెండవ నంబరు b=3 తీసుకోవాలి

step4: తర్వాత a>b ని సరి చూడాలి

step5: correct అయితే a అనేది పెద్ద సంఖ్య అని print చేయాలి

step6: correct కాకపోతే b అనేదిపెద్ద సంఖ్య అని print చేయాలి

step7: తర్వాత end చేయాలి


IN ENGLISH

step1: Start

step2: Read a=2

step3: Read b=3

step4: if a>b = true then

step5: display a is big go to step7


step6:   else  display b is big
 
 step7:end 
 
వివరణ:
 
మనం ఏద్తెన పనిని చేయాలి అంటే ముందు దానిని start చేయాలి. అందుకే

ప్తెన problem1 లో step1 అనేది start చేయడం. తర్వాత step2 & step3

అనేవి Reading numbers. తర్వాత step రెండు numbers సరిచూడటం

a>b . ఇది correct అయితే next step5 లో కి వెళ్ళి a అనేది పెద్ద సంఖ్య

అని decide చేయవచ్చు .తర్వాత అది step6 కి వెళ్ళాకుండా step7 కి వెళ్ళి

end అవుతుంది. a>b correct కాకపోతే step5 కి వెళ్ళాకుండా step6 కి

వెళ్ళి b అనేది పెద్ద సంఖ్య అని decide చేయవచ్చు5 కామెంట్‌లు:

ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ మీకు ఉపయోగపడితే ప్లీజ్ మీ అభిప్రాయాన్ని వ్రాయండి