"మంచోడికి మంచేదో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చెడ్డోడికి చెప్పినా పట్టించుకోడు"

4.ఆల్‌గారిధమ్ ఉదాహరణలు ( Examples on Algorithm )

Example 1:
ఒకటి (1) నుండి N వరకు   Number ని add చేయడం  ?
(write an algorith for adding number from 1 to N?)
solution:

తెలుగులో

step1: start చేయాలి

step2:ఒకటి నుండి ఎంత వరకు మనం add చేయాలో ఆ నెంబర్ ని తీసుకోవాలి N లోకి  

step3:మనం ఒకటి నుండి add చేస్తున్నాం కనుక SUM=0 తీసుకోవాలి

step4:ఇప్పుడు CONDITION CHECK చేసుకోవాలి  IF ( N != 0) ఐతే

GOTO STEP 5     కాకపోతే      GOTO STEP 7.

step5: SUM=SUM+N

step 6: N=N-1   GOTO step 4.

step7:Display SUM

step8:తర్వాత end చేయాలిIN ENGLISH


step1: start

step2:Read N;   (N  is the value up to we can add)

step3:we want add values from 1 to N so take SUM=0;

step4:Now we want  check condition   IF ( N != 0) Then

GOTO STEP 5    if else    GOTO STEP 7.

step5: SUM=SUM+N

step 6: N=N-1   GOTO step 4.

step7:Display SUM

step8: end

వివరణ :
మనం ఏద్తెన పనిని చేయాలి అంటే ముందు దానిని start చేయాలి.అందుకే ప్తెన problem1 లో

step1 అనేది start చేయడం.step2 అనేది మనకి ఇచ్చిన problem ప్రకారం 1 నుండి N వరకు

add చేయడం  కాబట్టి step 2 లో మనం ఎంత వరకు add చేయాలో ఆ value ని తీసుకున్నాం .

next 1 value SUM లోకి ఎందుకు తీసుకున్నమంటే 1 నుండి కూడలి కాబట్టి .NEXT STEP

 లో N అనేది 0 కాకపోతే step 5 కి N అనేది 0 ఐతే step 7 కి అని తీసుకున్నాం . ఇప్పుడు

example గా N =3 తీసుకున్నాను అనుకుందాం now Step 4 కి వెళ్లి condition N!=0 check

చేస్తాం N లో 3 ఉంది 3!=0 CORRECT కాబట్టి NEXT STEP కి వెళ్లి SUM=SUM+N ని

PERFORM చేస్తుంది ముందు  SUM లో 0 ఉంది ఇప్పుడు SUM లో 3 ( SUM=0+3). దీని తర్వాత

STEP 6 లో N=N-1 అని ఉంది కాబట్టి N లో 2 ఉంటుంది ( N =3-1) . దీని తర్వాత

GOTO STEP 4 అని ఉంది కాబట్టిSTEP 4 కి వెళ్తుంది . మళ్ళి STEP4 లో CONDITION

CHECK చేసుకొని NEXT STEP ని PERFORM చేస్తుంది . దీనిని LOOPING అని అంటారు .

ఇలా STEP 6 నుండి STEP 4 కి N అనేది 0 AYE వరకు   వెళ్తుంది N =0 ఐతే step 7 కి వేళ్ళి

SUM లో వున్నా VALUE ని Dispaly చేస్తుందికామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ మీకు ఉపయోగపడితే ప్లీజ్ మీ అభిప్రాయాన్ని వ్రాయండి