"మంచోడికి మంచేదో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చెడ్డోడికి చెప్పినా పట్టించుకోడు"

5. క్రమచిత్రం ఉదాహరణలుExamples on Flowchart

Example 1: 

ఒకటి (1) నుండి N వరకు   Number ని add చేయడం  ?
(write an algorith for adding number from 1 to N?)
Solution :
 


వివరణ :
మనం ఏద్తెన పనిని చేయాలి అంటే ముందు దానిని start చేయాలి.అందుకే ప్తెన problem లో

step1 అనేది start చేయడం.step2 అనేది మనకి ఇచ్చిన problem ప్రకారం 1 నుండి N వరకు

add చేయడం  కాబట్టి step 2 లో మనం ఎంత వరకు add చేయాలో ఆ value ని తీసుకున్నాం .

next 1 value SUM లోకి ఎందుకు తీసుకున్నమంటే 1 నుండి కూడలి కాబట్టి .NEXT STEP

 లో N అనేది 0 కాకపోతే step 5 కి N అనేది 0 ఐతే Arrow అనేది step 7 కి అని తీసుకున్నాం . ఇప్పుడు

example గా N =3 తీసుకున్నాను అనుకుందాం now Step 4 కి వెళ్లి condition N!=0 check

చేస్తాం N లో 3 ఉంది 3!=0 CORRECT కాబట్టి  Arrow అనేది  NEXT STEP కి వెళ్లి SUM=SUM+N ని

PERFORM చేస్తుంది ముందు  SUM లో 0 ఉంది ఇప్పుడు SUM లో 3 ( SUM=0+3). దీని తర్వాత

STEP 6 లో N=N-1 అని ఉంది కాబట్టి N లో 2 ఉంటుంది ( N =3-1) . దీని తర్వాత

GOTO STEP 4 అని ఉంది కాబట్టి Arrow అనేది STEP 4 కి వెళ్తుంది . మళ్ళి STEP4 లో కండిషన్

CHECK చేసుకొని NEXT STEP ని PERFORM చేస్తుంది . దీనిని LOOPING అని అంటారు .

ఇలా STEP 6 నుండి Arrow అనేది  STEP 4 కి N అనేది 0 ఆయే  వరకు   వెళ్తుంది N =0 ఐతే

Arrow అనేది step 7 కి వేళ్ళి  SUM లో వున్నా VALUE ని Dispaly చేస్తుంది


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ మీకు ఉపయోగపడితే ప్లీజ్ మీ అభిప్రాయాన్ని వ్రాయండి