"మంచోడికి మంచేదో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చెడ్డోడికి చెప్పినా పట్టించుకోడు"

8. సి లాంగ్వేజ్ నియమ నిబందనలు C Programing Rules

ప్రతి భాషకు కొన్ని Rules వుంటాయి . అంటే English నేర్చుకోవాలి అంటే దాని Grammer ని నేర్చుకుంటేనే దాన్ని సరిగ్గా వ్రాస్తాం అలాగే " C " Language నేర్చుకోవాలి అంటే దానికి సంబందించిన Rules ని నేర్చుకోవాలి .

C Language Rules :
 1. ప్రతి "C" Progarm లో Starting point main() అనే Function

  Note: main() పైన #include అని వ్రాసిన (ముందు program చూడండి) అవి Only దానికి సంబందించిన Functions Work అవ్వడానికి మాత్రమే.
  Example : printf("");
  అవ్వాలి అంటే దానికి సంబందించిన program Stdio.h లో vundhi  printf work అవ్వాలి అంటే stdio.h ని include చేసుకోవాలి అంటే గాని program Starting Point మాత్రం main() నుండే 
 2. main() function లోపల వ్రాసిన ప్రతి statement SEMI COLON ; తో END అవ్వాలి  .( English లో ఒక sentence End అవ్వాలి అంటే full stop . ఏలాగో ఇక్కడ semicolon అలాగా )
 3. main() Function కి Begining Bracket and Ending Bracket వుంటుంది . వీటి మద్యలో నే  ea  statements ina  వ్రాయాలి .
 4. main() Function పైన వ్రాసిన  #include statements ని Header files అంటారు . ఇవి అవసరం  అయితేనే వ్రాసుకోవాలి లేకపోతే లేదు 5. మీరు  వ్రాసిన Program ని ఏదో ఒక   filename ఇచ్చి .(dot)c తో save చేయాలి

  Example:    program1.c
                      pro.c
                      abcdfeg.c
 6. Progarm ని Complie  చేయడానికి    ALT+F9
                     Run        చేయడానికి   CTRL+౯   ( Output చూడడానికి )


------------------

C programming Video tutorial:

ఈ వీడియోలో  "c program" ఎలా  వ్రాయాలి  ఎలా   save చేయాలి  అని  ఎలా compile చేయాలి  మరియు  ఎలా output చూడాలి  అని చూపిస్తుంది 


4 కామెంట్‌లు:

ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ మీకు ఉపయోగపడితే ప్లీజ్ మీ అభిప్రాయాన్ని వ్రాయండి