"మంచోడికి మంచేదో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చెడ్డోడికి చెప్పినా పట్టించుకోడు"

కంప్యూటర్ కి Binary (0-1)నే ఎందుకు అర్ధం అవుతుంది Decimal (0-9) ఎందుకు అర్ధం కాదు

 

 

coming soon